Ваша особиста стратегія бізнес імміграції від успішного адвоката з Америки

27 квітня 2017 року, в одному з кращих готелів Києва – Hilton, вперше виступить імміграційний адвокат, що успішно практикує в Америці, з темою «Імміграція в США через відкриття або придбання бізнесу». Організатором семінару виступає компанія «American Business Guide» (далі ABG), що спеціалізується на бізнес імміграції в США.

Наталія Полухтін (Natalia Polukhtin, JD) – імміграційний адвокат, широко відома в Америці та країнах СНД. В рамках семінару спікер розповість про можливості легальної імміграції, відкритті або придбанні власного прибуткового бізнесу в США. Також у вас буде можливість почути відповіді на хвилюючі питання. Під час прийняття рішення про імміграцію 80% початкових питань співпадають у всіх, хто зважився на переїзд. Тому семінар буде поділений на дві частини: загальний семінар і круглий стіл. На загальному семінарі в учасників буде можливість дізнатися подробиці по кожній із зазначених нижче тем:

– Структура підприємницької імміграції в США
– Бізнес з метою вирішення імміграційних завдань
– Компоненти успішного імміграційного бізнесу
– Перехід з не імміграційного статусу в імміграційний

Кількість місць на семінарі – до 150 осіб.

Для тих, хто вже вирішив вивести свій бізнес на новий рівень, організатори рекомендують поспілкуватися з Наталею на закритій 2-х годинний зустрічі у форматі круглого столу, де ви зможете розібратися і вибудувати особисту стратегію бізнес імміграції. Кількість учасників на круглий стіл обмежена до 20 осіб.

Наталія є засновником юридичної фірми Global Practice Group, розташованої у Фініксі, Арізона. Також є членом Американської Асоціації Імміграційних Адвокатів (American Immigration Lawyers Association) і Бізнес Секції Американської Адвокатської Колегії (Business section of American Bar Association), ліцензована вести імміграційні справи у всіх 50 штатах, спеціалізується на справах робочої та інвесторської імміграції, автор тематичних публікацій у спеціалізованих виданнях. Зробила кілька сотень петицій та апеляцій з 99% історією успіху. За результатами 2016 року одержала нагороду на рівні Штату «Top 10 in Client Satisfaction» у категорії «імміграційне право».

Хочемо нагадати, що Закон про імміграцію є однією з найскладніших областей правової системи США. ABG співпрацює з кращими фахівцями сфери, включаючи Наталію, та готова вести своїх клієнтів, пристосовуючись до мінливих умов. Наша практика зосереджена на допомозі керівникам власного бізнесу, інвесторам, топ менеджерам, висококваліфікованим фахівцям, та орієнтована на людей, які прагнуть налагодити свій або придбати вже працюючий бізнес у США, вивести свій бізнес на Американський ринок та реалізувати бізнес-імміграцію для себе та своєї сім’ї.

Тема імміграції стає особливо актуальною, коли держава перебуває у процесі змін, що супроводжуються економічною кризою та політичною нестабільністю. Більшість успішних людей думають про переїзд в іншу країну, де можна спокійно вести бізнес, розвиватися та виховувати дітей у благополучній країні.

Скористайтесь своєю можливістю поліпшити якість життя для Вас та Вашої родини. Детальніше про семінар та вартість участі ви можете дізнатися на офіційному сайті заходу – http://abg-ua.com

До зустрічі 27.04.2017 о 16 годині, у конференц залі «Сан Франциско», готель Hilton Київ, адреса –
бульвар Тараса Шевченка, 30.

Immigration to the United States through the opening or purchasing a business

Your personal business immigration strategy from a successful American lawyer

On April 27, 2017, in Hilton hotel – one of the best in Kiev, Immigration lawyer with successful practice in United States for the first time will give a seminar “Immigration to the United States through the opening or buying a business”. The seminar is organized by the American Business Guide company (Hereinafter ABG) specializing in business immigration to the United States.

Natalia Polukhtin, JD is an immigration lawyer well known in America and CIS countries. She will talk about legal immigration opportunities, opening or buying own profitable business in the US. Also you will have the opportunity to hear answers to many questions that concern you. When making decision to immigrate, 80% of the initial questions coincide with all those who decided to move. Therefore, the seminar will be divided into two parts: general seminar and round table. At the general seminar, participants will have the opportunity to learn the details of each of the topics listed below:

– Structure of Entrepreneurial Immigration in the USA
– Business in order to solve immigration problems
– Components of successful immigration business
– Transition from non-immigration to immigration status

The number of participants at the seminar is up to 150.

For those who have already decided to take their business to a new level, organizers recommend to talk with Natalia at the closed 2-hour meeting in the format of a round table, where you can figure out how to build a personal business immigration strategy. The number of participants on the round table is limited to 20 people.
Natalia is the founder of Global Practice Group law firm, located in Phoenix, Arizona. She is also a member of the American Immigration Lawyers Association and Business section of American Bar Association, licensed to conduct immigration cases in all 50 states. Natalia specializes in cases of labor and investor immigration, author of thematic publications in professional issues. She has already made several hundred petitions and appeals with 99% success story. By results of 2016 Natalia received the “Top 10 in Client Satisfaction” state level award in immigration law category.

We would like to remind you that the Immigration Law is one of the most difficult areas of the US legal system. ABG cooperates with the best specialists in its field, including Natalia, and is ready to lead its customers while adapting to constantly changing conditions. Our practice is focused on helping business owners, investors, top managers, highly qualified specialists and people who are trying to establish their own or acquire an already operating business in the US, bring their business to US market and realize business immigration for themselves and their families.

The theme of immigration becomes especially relevant when the country is in the process of change, accompanied by an economic crisis and political instability. Most successful people are thinking about moving to another country, where they can safely do business, evolve and raise their children in a prosperous country.

Do not miss an opportunity to improve the quality of life for you and your family. More information about the seminar and participation cost you can find on the official website of the event http://abg-ua.com.

We’re waiting for you on April 27, 2017 at 16 o’clock at the conference hall “San Francisco”, the Hilton Hotel Kiev, Taras Shevchenko boulevard, 30.